خبر خوب براي علاقه مندان به دريافت ويزاي كانادا!!!

“خبر خوب براي علاقه مندان به دريافت ويزاي كانادا!!! ”

خبر خوب براي علاقه مندان به دريافت ويزاي كانادا!!!
با توجه به شرايط خوب موجود براي دريافت ويزاي مولتيپل بلند مدت كانادا
شركت ثناسیر سرویس هماهنگي وقت سفارت ، تكميل فرم ، هماهنگي انگشت نگاري در آنكارا به همراه رفت و برگشت ، مرتب سازي مدارك و پيكاپ پاسپورت را با بهترين شرايط انجام مي دهد چکلیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا : 1 . اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیهی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛ 2 . یک قطعه عکس جدید 4.5 x 3.5 رنگی با زمینهی سفید؛ 3 . ترجمهی شناسنامه؛ 4 . ترجمهی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر )در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود(؛ 5 . تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان بهصورت جداگانه؛ 6 . مدارک مالی، شامل نامهی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بینالملل بانک به همراه گردش چهار ماههی حساب که نشاندهندهی میزان درآمد ماهیانهی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجارهنامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامهی تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است(؛ 7 . ترجمهی اسناد ملکی. 8 . مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدتزمان موافقتشده با مرخصی(، ترجمهی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمهی لیست بیمهی دو ماه آخر، و ترجمهی حکم کارگزینی؛ شرکت در روزنامهی رسمی، ترجمهی لیست بیمه و فیش حقوقی » آگهی تصمیمات « و ،» آگهی تغییرات « ،» آگهی تأسیس « کارفرمایان: ترجمهی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، نامهی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به لاتین؛ تجار: ترجمهی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، ترجمهی لیست پرداخت بیمه؛ پزشکان: ترجمهی پروانهی دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمهی پروانهی مطب، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، و ترجمهی لیست پرداخت بیمه؛ مهندسان: ترجمهی پروانهی نظاممهندسی یا جواز ساخت؛ کارخانهداران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمهی پروانهی بهرهبرداری، ترجمهی جواز کسب، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، و ترجمهی لیست پرداخت بیمه؛ بازنشستگان: ترجمهی حکم بازنشستگی و ترجمهی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی )در صورت افزایش حقوق، ترجمهی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود(؛ 9 . دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوتکننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدتزمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر )دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت ) Notary Public ( برسد؛ مدارک فرد دعوتکننده: ارائهی کارت شهروندی ) Canadian Citizenship Card (، پاسپورت کانادایی، شناسنامهی کانادایی ) Canadian Birth Certificate (، یا کارت اقامت ) PR CARD ( از سوی فرد دعوتکننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوتکننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامهی بانک، برگههای مالیاتی ) Notice of Assessment (، و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجهی درخواست ویزای فرد دعوتشونده دارند؛ در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائهی رزرو هتل و شرح برنامهی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست؛ 10 . ترجمهی رضایتنامهی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند. *** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.